ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

โครงการด้านการเกษตร

โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ ณ สปป. ลาว

14 ต.ค. 2563

โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการโรคปลา ณ สปป. ลาว

14 ต.ค. 2563

การประเมินผลโครงการความร่วมมือด้านการเกษตร ณ สปป. ลาว

1 พ.ค. 2563

รายงานการประเมินผล ๑) โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการโรคปลา และ ๒) โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ ณ สปป. ลาว

29 เม.ย. 2563