ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

โครงการด้านสาธารณสุข

รายงานการประเมินผล ๑) โครงการพัฒนาโรงพยาบาลแขวงบ่อแก้ว ระยะที่ ๒ และ ๒) โครงการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองปากซอง

1 พ.ค. 2563