ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

โครงการด้านสาธารณสุข

โครงดาร Strengthening Midwifery Educators ณ สปป. ลาว

14 ต.ค. 2563

โครงการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองปากซอง แขวงจำปาสัก ณ สปป. ลาว

14 ต.ค. 2563

โครงการพัฒนาโรงโรงพยาบาล แขวงบ่อแก้ว ระยะที่ ๒ ณ สปป. ลาว

14 ต.ค. 2563

รายงานการประเมินผล ๑) โครงการพัฒนาโรงพยาบาลแขวงบ่อแก้ว ระยะที่ ๒ และ ๒) โครงการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองปากซอง

1 พ.ค. 2563