ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

สรุปภาพรวมข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

ความร่วมมือทางวิชาการแก่ประเทศ/ภูมิภาคต่าง ๆ โดยกรมความร่วมมือฯ ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๙

17 เม.ย. 2563

สรุปภาพรวมความร่วมมือเพื่อการพัฒนา (ODA) ปี ๒๕๖๐ (infographic)

17 ม.ค. 2562

สรุปภาพรวมความร่วมมือเพื่อการพัฒนา (ODA) ปี ๒๕๖๐

17 ต.ค. 2560

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย จำแนกตามประเภทความร่วมมือ ปี ๒๕๔๘-๒๕๖๐

17 ต.ค. 2560

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน จำแนกตามหน่วยงาน ปี ๒๕๔๗-๒๕๖๐

17 ต.ค. 2560